Schenken

Notariskantoor

Mr A.S. De Boer

 

Eemnesserweg 9

1251 NA Laren (N-H_

035-53.15.251

info@notalex.nl

 

 

Een schenking in 2018 betekent niet altijd schenkbelasting betalen

U kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat u als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is primair de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden is afhankelijk van:

- De relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking (bijvoorbeeld ouder-kindrelatie).

- De leeftijd van de ontvanger van de schenking.

- De besteding van de ontvangen schenking.

- De vrijstellingen waarvoor u in aanmerking komt.

 

Relatie schenker en ontvanger

In zijn algemeenheid is het zo dat een kind of pleegkind dat een schenking van een ouder of pleegouder krijgt op meer schenkingsvrijstellingen recht heeft en dat de bedragen veelal hoger zijn. Er zijn hoge eenmalige schenkingsvrijstellingen en hoge jaarlijkse vrijstellingen. Een ouder die zijn kind met een schenking wil helpen, bijvoorbeeld om een huis of inboedel te kopen, kan van deze vrijstellingen gebruik maken. Bovendien zijn de tarieven van de schenkbelastingen voor deze categorie schenkingen lager.


De leeftijd van de ontvanger van de schenking

Het maakt nogal wat uit of de begiftigde jonger is dan 40 jaar of niet. Als u iemand die jonger is dan 40 jaar geld schenkt en de ontvanger besteedt de schenking aan de eigen woning, dan kan zelfs een schenking van 100.800 euro (2018) belastingvrij zijn. Bij deze grote vrijstelling van 100.800 euro maakt het niet uit of de ontvanger uw kind is, het mag ook een broer of zus zijn, uw ouders of wellicht een vreemde. Cruciaal is dat het een schenking om niet moet zijn, wat wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. Verder is van groot belang dat het geld ook aantoonbaar in een eigen woning wordt gestoken. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbouwing ervan, de aflossing van de hypotheek van een eigen woning of bijvoorbeeld de inlossing van een restschuld. Ook de afkoop van erfpacht voor de eigen woning valt onder deze vrijstelling. Wat niet werkt is het kopen van een tweede woning of een vakantiewoning, de woning met 100.000 euro vrijstelling moet de eigen woning van de ontvanger van de schenking zijn. De ontvanger moet op het moment van schenking zelf in de woning wonen of gaan wonen. Als het geld niet in de eigen woning wordt gestopt, kan soms gebruik worden gemaakt van een lagere vrijstelling die oploopt tot 25.731 euro.


De besteding van de ontvangen schenking

Een kind jonger dan 40 jaar heeft dus mogelijk een vrijstelling van eenmalig 25.731 euro. Het mooie van deze vrijstelling is dat die volledig bestedingsvrij is. Hebt u van deze vrijstelling al in een eerder jaar gebruik gemaakt, dan bestaat deze mogelijkheid in 2018 niet meer. Niet bestedingsvrij zijn de schenkingen die zijn bedoeld voor de eigen woning zoals hiervoor besproken en de schenking voor een dure studie. Volgt uw kind een dure studie of koopt het een woning en maakt u niet gebruik van de 100.000 euro vrijstelling in 2017, dan kunt u eenmalig van een vrijstelling gebruik maken die maximaal 53.602 euro bedraagt en zelfs 100.800 euro. Deze vrijstellingen gelden alleen voor een kind of pleegkind, niet voor andere familieleden of vreemden.

 

De aansluiting met 2017 als u gebruik wilt maken van de 100.000 euro vrijstelling

Zowel de schenking als de besteding mogen gespreid plaats. De eerste schenking kan in 2017 beginnen en kan in vervolgens 2018 en 2019 verder worden aangevuld tot 100.000 euro. Dat wil zeggen dat een schenking van 20.000 euro in 2017 en bijvoorbeeld 40.000 euro in 2018 en 2019 belastingvrij is. Als er in 2017 bijvoorbeeld 20.000 euro wordt geschonken en in 2019 de resterende 80.000 euro (alles voor de eigen woning), dan zijn die 80.000 euro niet belastingvrij. De schenkingsreeks moet natuurlijk ook in 2017 zijn aangevangen om op 100.000 euro belastingvrij te hebben. U kunt ook wachten tot 2018 met schenken.
 

Eenmalige vrijstelling van 100.800 euro

Als u nog niet eerder van de verhoogde eenmalige vrijstelling van 100.000 euro gebruik hebt gemaakt, kunt u in 2018 gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van maximaal 100.800 euro. Ook in 2018 moet de schenking zijn aan een persoon die jonger is dan 40 jaar en bestemd zijn voor de besteding aan de eigen woning.

 

–//--//--