Relatie’s

Notariskantoor

Mr A.S. De Boer

 

Eemnesserweg 9

1251 NA Laren (N-H_

035-53.15.251

info@notalex.nl

 

 

De definities

 

Huwelijk:

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht (art. 1:30 BW); een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn (1:33 BW).

 

Geregistreerd Partnerschap:

Registratie van partnerschap geschiedt bij een akte van registratie van partnerschap opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand (1:80a lid 3 BW); ook een geregistreerd partnerschap kan slechts met één andere persoon van hetzelfde of andere geslacht worden aangegaan (1: 80a lid 1 BW);

 

Samenwonen:  

van samenwonen wordt gesproken als mensen samen één woning in gebruik hebben en als partners een huishouden delen. Over ongehuwd samenwonen (soms verkort tot samenwonen) wordt gesproken als partners zonder te zijn getrouwd een huishouden delen. (Wikipedia)

 

Tussen deze vormen van samenleven bestaan, soms grote, juridische verschillen.

De grootste verschillen zijn er tussen huwelijk/geregistreerd partnerschap enerzijds en het (ongehuwd) samenwonen anderzijds.

 

Enkele verschillen:

 

De vererving/nalatenschap

Volgens de wet erven gehuwden en geregistreerd partners automatisch van elkaar en, als er kinderen zijn, is er een erfrechtelijke wettelijke regeling waarbij de langstlevende van de gehuwden/geregistreerd partners worden beschermd tegen eventuele aanspraken van de kinderen zodat hij/zij zoveel mogelijk kan blijven leven zoals hij/zij gewend was; de gemeenschappelijke bezittingen (zoals bijvoorbeeld de woning) gaan bij overlijden automatisch naar de overblijvende echtgenoot/geregistreerd partner. Zie verder bij: Testament

Samenwoners hebben wettelijk gezien, geen erfrechtelijke band en erven dus, zeker automatisch, niet van elkaar en gemeenschappelijke bezittingen gaan niet naar de langstlevende. Indien uit een samenwonersrelatie kinderen zijn geboren, dan hebben zij recht op (het uitbetalen van) hun erfdeel.

 

De erfbelasting

Gehuwden/geregistreerd partners hebben krachtens de (Successie)wet, bij vererving recht op een grote vrijstelling en is alles boven deze vrijstelling belast tegen een laag tarief.

 

Ook samenlevers kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke hoge vrijstelling van de erfbelasting.

Zij moeten dan voldoen aan de navolgende voorwaarden:

- gedurende meer dan 5 jaren een duurzame huishouding hebben gevoerd;

- samen meer dan een half jaar op hetzelfde adres hebben staan ingeschreven;

- in het bezit zijn van een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst.

In zijn algemeenheid: voor de vererving tussen samenwoners is een testament noodzakelijk.

 

Nog enkele verschillen van belang:

 

(partner)alimentatie:

van een (partner)alimentatieplicht tussen samenwoners is geen sprake. Wel in de situatie van een huwelijk/geregistreerd partnerschap;

 

(partner)pensioen:

in de pensioenopbouw voor gehuwden is ingebouwd een deel voor de echtgenoot/wederpartij, bij overlijden.

De samenlevers kunnen gebruik maken van een zogenaamd partnerpensioen. Daartoe wordt door de pensioenmaatschappij vaak een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst vereist;

 

de erkenning van een kind:

indien een kind ‘staande huwelijk/geregistreerd partnerschap’ wordt geboren, wordt de man geacht de vader te zijn en ontstaan de erfrechtelijke banden met het kind automatisch.

Voor samenlevende partners geldt niet dat de biologische vader automatisch ook geacht wordt de juridische vader te zijn. Ook niet als er een samenlevingsovereenkomst is. De man/vader dient daartoe het kind eerst te erkennen maar ook het ouderlijk gezag aan te vragen.

Voor de moeder van een kind spelen deze vragen niet.

 

(militaire) uitzending naar het buitenland: het recht op bijvoorbeeld informatie over een uitgezonden samenlevende partner, dient te worden ondersteund door een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. Voor gehuwden is dit automatisch geregeld.