Echtscheiden

 

Notariskantoor

Mr A.S. De Boer

 

Eemnesserweg 9

1251 NA Laren (N-H_

035-53.15.251

info@notalex.nl

 

 

 

 

DE ECHTSCHEIDING

Scheiden is van alle tijden maar het aantal huwelijken (geregistreerd partnerschappen) dat door

(echt)scheiding wordt ontbonden blijft stijgen, zo kopte een krant recentelijk. Het aantal door echtscheiding ontbonden huwelijken neigt al naar de 40%. Een echtscheiding heeft grote gevolgen op het gebied van:

 

Koopkracht en levensonderhoud

Gemiddeld, zo werd gesteld, verliest (toch nog met name) de vrouw,  een kwart van de koopkracht.

Dit kan, onder omstandigheden, reden zijn een partneralimentatie toe te kennen. Factoren van belang bij het vaststellen van de partneralimentatie: de hoogte van de inkomens van beide partijen, de zelfverdien-capaciteit van de ontvangende partij en toekomstverwachtingen van beiden.

Een dergelijke partneralimentatie kan op verschillende wijzen worden berekend. Daarom is te adviseren dat over de wijze van berekening van de alimentatie overeenstemming bestaat.

De ouder aan wie de zorg voor de kinderen wordt toevertrouwd ontvangt daarnaast kinderalimentatie.  Ook deze alimentatie kan door beide partners in onderling overleg worden overeengekomen maar in beide gevallen geldt: indien partijen het niet eens kunnen worden of indien één van partijen

aantoonbaar tekort komt/wordt gedaan, zal de rechter hierover beslissen.

 

De verdeling van de goederen maar ook de schulden

Met ingang van 01 januari j.l. zijn de regels van het huwelijksvermogensrecht veranderd: wie vanaf 01 januari in het huwelijk treedt, trouwt niet automatisch meer in de wettelijke algehele  gemeenschap van goederen maar in een stelsel dat zich het best laat vergelijken met de Duitse variant:

de ‘zugewinn-gemeinschaft’: alles vóór het huwelijk blijft privé (en daarmee dus ook eventuele schulden) en alles wat gedurende het huwelijk wordt verworven kán gemeenschappelijk worden maar hoeft dat niet te zijn. Echter: bestaande gevallen blijven gehuwd in het stelsel waarin zij ooit zijn gehuwd, hetgeen betekent dat de meeste mensen nog in de algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd waardoor (vrijwel) álles, óók de schulden, gemeenschappelijk is.

Bij de verdeling moeten daarover dus afspraken worden gemaakt: lijsten worden gemaakt, waarden worden toegekend, verschillen worden verrekend. Bedenk ook dat er een verschil bestaat tussen het afrekenen tegen de economische-, fiscale- en/of boekwaarde.

 

De echtelijke woning

Ook de echtelijke woning, ook indien gekocht op één naam, is gemeenschappelijk eigendom indien partijen zijn gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen.

Toedeling van de woning na echtscheiding, is praktisch gezien vaak aan de partij die de hypotheek

alleen zal kunnen opbrengen. Indien geen van partijen dit kan, zal de woning dienen te worden

verkocht en zal de opbrengst, na aftrek van de hypotheek, volgens afspraak, moeten worden verdeeld.

Met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek kent de belastingdienst een speciale regeling: zo lang de echtscheidingsprocedure loopt maar maximaal tot twee jaar na aanvang van de echtscheiding mag er hypotheekrente aftrek worden toegepast.

 

Naast de afspraken die over voorgaande onderwerpen zijn gemaakt, verdienen speciale aandacht:

- afspraken en consequenties voor de toeslagen (huurtoeslag/zorgtoeslag etc);

- pensioenen: ook de pensioenmaatschappij(en) moet(en) worden ingelicht over de echtscheiding en de afspraken die partijen daaromtrent wensen te maken. Geldt als algemene regel dat pensioenen worden gedeeld, men mág naar aanleiding van de echtscheiding een andere verdeling overeenkomen. Een en ander dient dan wel binnen twee (2) jaar na de echtscheiding te worden gecommuniceerd.

Spreekt men om moverende redenen een pensioenconversie af, dan ontvangen beide partners een eigen pensioen. Deze afspraak is onomkeerbaar.

 

Conclusie

Om zoveel mogelijk problemen, vooral achteraf, te voorkomen dienen voorgaande onderwerpen door partijen te worden geregeld en vastgelegd in een zogenaamd ‘echtscheidingsconvenant’.